top of page
FEKIS vývoz odpadových vôd zo žúmp, septikov a ČOV

O službe

          Odvoz odpadových vôd zo žúmp poskytujeme v lokalite:

Bernolákovo, Čierna Voda, Devín, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Horná Potôň, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hviezdoslavov, Ivanka pri Dunaji, Jarovce, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Kvetoslavov, Lamač, Lehnice, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Petržalka, Podunajské Biskupice, Rača, Rovinka, Ružinov, Senec, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Tureň, Vajnory, Veľký Biel, Vlky, Vrakuňa, Zálesie

Fekis_znak_red.png
Lokalita
Fekis_znak_red.png

            K našej službe Vám vydáme doklad v zmysle platnej legislatívy:

 

Prečo je dôležitý doklad o odvoze odpadových vôd zo žúmp?

Zákon 364/2004 Z.z. o vodách zakazuje vypúšťať obsah žúmp do povrchových alebo podzemných vôd, a tým znečisťovať životné prostredie. Odpadové vody z objektov, ktoré nie sú napojené na verejnú kanalizáciu a sú zachytávané v žumpách, je vlastník, prípadne užívateľ povinný odvážať za účelom konečného zneškodnenia na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Každý užívateľ nehnuteľnosti je povinný pri kontrole nakladania s odpadovými vodami predložiť doklad s povinnými náležitosťami o spôsobe nakladania so splaškovými vodami - doklad o odvoze fekálnym vozidlom, doklad z ČOV alebo platný certifikát malej ČOV, inak môže byť užívateľovi uložená pokuta od 500 až do 3300 €.

Legislatíva
Fekálne vozidlo Volvo

              S akým vozidlom poskytujeme naše služby:

Naše služby poskytujeme s fekálnymi vozidlami Volvo a Scania s objemom cisterny 10 m3 s dĺžkou hadíc do 25 metrov. Pri zadávaní objednávky nás informujte o vzdialenosti umiestnenia Vašej žumpy od prístupovej komunikácie.

Fekis_znak_red.png
Fekis_znak_red.png

                    Čo tvorí cenu našej služby a od čoho sa výška ceny odvíja:

 


 

Našimi hodnotami sú POCTIVOSŤ, FÉROVOSŤ a TRANSPARENTNOSŤ.

Preto by sme Vám, našim zákazníkom, radi vysvetlili, čo tvorí výslednú cenu našej služby,

Aby sme mohli pre Vás službu poskytovať, musíme mať podpísanú zmluvu na vývoz odpadových vôd s prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorý si účtuje poplatok. Stará o to, aby sa voda zo žúmp vyčistila a mohla sa vrátiť späť do prírody.

Vývoz sa realizuje fekálnym vozidlom, ktorého už samotné obstaranie stojí nemalé finančné prostriedky a s jeho prevádzkou súvisia ďalšie náklady, ako napr. cestná daň, poistenie, servisné náklady, mýto, každoročná technická kontrola vozidla a pod. a v neposlednom rade s prevádzkou vozidla súvisia pohonné hmoty.

Toto vozidlo je potrebné obsluhovať, čiže potrebuje šoféra, ktorý auto dopraví na Vašu adresu, vyčerpá obsah Vašej žumpy a odvezie ho do ČOV a tam ho vypustí. A toto urobí pre Vás v každom ročnom období. Isto viete, či už z pozície zamestnanca alebo aj zamestnávateľa, že so zamestnávaním ľudí sú spojené náklady na cenu práce, odvodov a iných zákonom stanovených povinností.

Vaše objednávky je potrebné evidovať, čo si vyžaduje tiež náklady na kanceláriu, počítačové vybavenie, softvéry a zamestnanca, ktorý sa o túto evidenciu postará. A samozrejme, v neposlednom rade, je v cene zohľadnený aj primeraný zisk, ktorý je cieľom každého, kto podniká. 

Od čoho sa odvíja výška ceny, ktorú zaplatíte? 

Naša spoločnosť odváža odpadové vody zo žúmp do ČOV Vrakuňa, Petržalka, Pezinok, Hubice a cena, ktorú zaplatíte, sa odvíja od vzdialenosti umiestnenia žumpy od ČOV. 

           Ako môžete zaplatiť za naše služby:

Za naše služby môžete zaplatiť vodičom v hotovosti alebo prostredníctvom platby kartou.

Náš vodič Vám na mieste vyhotoví doklad. V prípade zmluvných partnerov poskytujeme možnosť úhrady faktúrou.  

Fekis_znak_red.png
Forma úhrady
  • Facebook
bottom of page